• 06/1-328-0530
 • iroda@nazaretiegyhaz.hu

  További hírek

  KSZ körlevél 2018/1

  KSZ körlevél 2018/1

  Written bySuper User
  on 2018. január 09.

  KSZ körlevél 2018/1   ÁLDOTT ÚJ ÉVET! Názáreti Egyház Magyar Egyházkerülete Hálaadások és könyörgések: csatlakozzunk egy egyházkerületi imaláncba, és kezdjük...

  KSZ körlevél 2015/2

  KSZ körlevél 2015/2

  Written bySuper User
  on 2015. június 03.

  KSZ körlevél 2015/2   Pünkösdi köszöntéssel köszöntöm az egyházkerület testvériségét! A Szentlélek töltsön meg minket élettel és adjon megerősödést, bátorságot...

  M-power - Missziós Önkéntes Munka

  M-power - Missziós Önkéntes Munka

  Written bySuper User
  on 2015. február 23.

  M-power - Missziós Önkéntes Munka Egy holland házaspár, egyik hollandiai Názáreti gyülekezetünkből, Isten elhívását érezte a kultúraközi misszióra. Ígyhát elmentek...

  Teológia

  T e o l ó g i a

  A Názáreti Egyház teológiai gyökerei a Wesley-féle ébredési mozgalmon, valamint a német pietista mozgalmon keresztül egészen a korai keresztyénség egyetemes hitvallásához nyúlnak vissza. Mint protestáns egyház, a Názáreti Egyház a Biblia tanítását a reformáció nagy alakjainak új korszakot nyitó felismerése szerint értelmezi.

  Luther Márton volt az, aki hosszú és kemény harcok árán újra a felszínre hozta a hit általi megigazulás igazságát, és ezzel visszaadta a hívő lélek szabadságát és az Isten és ember közötti őszinte kapcsolat kialakulásának a lehetőségét. Kálvin János volt később az, aki mindezt nagyszerű hozzáértéssel rendszerbe foglalta és rámutatott arra, hogy az ember elveszett és bűnös. Végül Arminiusz Jakab, holland református teológus visszautasította a kálvinista predesztinációnak azt a gondolatát, hogy Isten döntése a kárhozat és az üdvösség. Isten határtalan kegyelmét és az ember szabad választását hangsúlyozva, lerakta a később létrejövő szentségmozgalom alapjait.

  A fentiekhez adott új elemeket az 1600-as évek végén kialakult pietista mozgalom. A mozgalom követői szerint a keresztyénség egy belső változást, valamint bűntől való elfordulást jelent, ami Krisztusnak való teljes odaadásban nyilvánul meg.

  Mindezeket a gondolatokat John Wesley foglalta össze, és kialakította a korai metodizmusra és a későbbi szentségmozgalmakra jellemző teológiai látásmódot. Az általa kiemelt és hangsúlyozott bibliai igazságok a következők voltak: 1. újjászületés kegyelemből, hit által; 2. megszentelődés és megszentelt élet hit által; 3. üdvbizonyosság a Lélek által.


  Hangsúly a megszentelt életen

  Ahhoz, hogy megértsük a megszentelt élet fontosságát az egyház tanításában, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogyan értelmezte John Wesley a bűnt. Szerinte a bűn az ember által ismert isteni törvény tudatos megszegése. A megszentelt élet pedig tökéletes, osztatlan szeretet Isten iránt - teljes engedelmesség.

  Az arminiuszi teológiai háttér miatt John Wesley és a szentségmozgalomhoz tartozó egyházak olyan látásmódot alakítottak ki a keresztyén életről, amely segíti az embereket abban a felismerésben, hogy a megszentelődés megvalósítható. Ez alatt azt értjük, hogy a keresztyén ember már e földön szent életet élhet, sőt Isten határozott elvárása, hogy szent életet éljen.

  Talán segít, ha röviden tisztázzuk a teljes megszentelődés és a megszentelt élet fogalmát.

  A
  teljes megszentelődés Istennek a Szentlélek által véghezvitt olyan radikális tette, melynek során megtisztítja az ember szívét az öröklött bűnös állapot mély gyökereitől. Ez egyúttal a Szentlélekkel való betöltekezést is jelenti, mely a keresztyén élethez és szolgálathoz nélkülözhetetlen. A Wesley-féle mozgalomnak különleges ismertetőjele, hogy ezt az eseményt nemcsak lehetségesnek, hanem a keresztyén élet helyes normájának tartja.

  A
  megszentelt élet annak a munkának az eredménye, melyet Isten a teljes megszentelődéskor végez az emberben, amikor is a szívet teljesen megtisztítja minden bűntől és betölti tökéletes és osztatlan szeretettel. Ez a szeretet azoké, akik a Lélekben járnak és élnek. A tökéletes keresztyén élet a szeretet teljessége; nem az életkor vagy a vallásban való jártasság, hanem a szív tisztasága a fontos. John Wesley szóhasználatát követve: a tökéletes keresztyén élet a tökéletes szeretet.

  Ez komoly kihívás minden keresztyén ember számára, mert itt már a szavakat tettekre kell váltani. Fontosnak tartjuk azt, hogy keresztyén életünkben, egymáshoz való viszonyunkban szent életet éljünk - Krisztus követői legyünk.

   

  Názáreti Egyház

  A Názáreti Egyház egy nemzetközi protestáns egyház egy egyházvezetéssel. A Magyarországi Egyházkerület egyike a 463 egyházkerületnek. Az európai és ázsiai egyházkerületek az Eurázsiai Egyházrégió vezetése alá tartoznak.

  Friss

  2018. január 09.
  2016. január 16.
  2016. január 16.